Welcome to Marinplus/Odelco!

Welcome to Marinplus!

Contact us at +46 8 718 03 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Inledning
 2. Syfte
 3. Definitioner
 4. Tillämplighet och begränsningar
 5. Avtals ingående
 6. Försäljningsvillkor
 7. Påföljder vid Köparens avtalsbrott
 8. Stoppningsrätt
 9. Avisering om försening
 10. Leveransförsening
 11. Krav på säkerhet
 12. Mottagande och leveranskontroll
 13. Ansvarstid och reklamation
 14. Ansvar för fel
 15. Rätt att hålla inne betalningen
 16. Partiellt avtalsbrott
 17. Returer
 18. Ansvar för uppgifter i produktinformation
 19. Tillverkargaranti
 20. Befrielsegrunder
 21. Tvist
 22. Kommentarer

1. Inledning

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation vars huvudsakliga syfte är att utveckla båtbranschen. Medlemmar i Sweboat är företag inom branschen såsom tillverkare, återförsäljare, varv och leverantörer av tillbehör etc. För att klargöra ansvarsfördelningen mellan medlemsföretagen när dessa gör affärer sinsemellan har Sweboat tagit fram detta avtal. Vid framtagande av dessa leveransvillkor har Sweboat, med hjälp av representanter från medlemsgrupperingarna, gjort en riskinventering och en bedömning om vem som har möjlighet att påverka riskens storlek och därmed är den som lämpligen bör svara för den största delen av risken.

Dessa leveransvillkor är avsedda att användas oavsett om Köparens slutkund är näringsidkare eller konsument. Leveransvillkoren innehåller dock vissa villkor som är tillämpliga endast om slutkunden är konsument, vilka dessa är framgår av villkoren ifråga.

Sweboat är medveten om att chans/risk måste hänga ihop, vilket innebär att riskfördelningen enligt detta avtal kan ändras i det enskilda avtalet.

2. Syfte

Detta avtal är avsett att användas vid handel mellan företag i båtbranschen. Ändamålet med avtalet är att främja en affärsmässighet i branschen, en lämplig riskfördelning parterna emellan och att erhålla nöjda slutkunder. Om en fråga inte är reglerad i dessa allmänna leveransvillkor eller i särskilt avtal mellan parterna tillämpas i första hand köplagen (1990:931) och annars övrig svensk rätt.

3. Definitioner

I detta avtal används ett antal uttryck till vilka här följer en definition.

 • Konsument: den slutkund som träffar avtal med återförsäljare i sin egenskap av privatperson och som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet
 • Köpare: köpare och/eller återförsäljare
 • Säljare: säljare och/eller leverantör (i förhållande till den som är köpare och/eller återförsäljare)
 • Part: köpare/återförsäljare och säljare/leverantör som träffat överenskommelse enligt detta avtal
 • Prisbasbelopp: ett i lagen om allmän försäkring reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex

4. Tillämplighet och begränsningar

Dessa allmänna leveransvillkor skall tillämpas när parterna har avtalat om detta. Sådant avtal bör vara skriftligt. Ändring av dessa leveransvillkor skall avtalas skriftligen på ett sådant sätt att det framgår vilken bestämmelse som ändrats och på vilket sätt. Dessa leveransvillkor reglerar parternas inbördes förhållande vid fullgörande av köp av lös egendom. Till skillnad mot köplagen är dessa villkor inte avsett att tillämpas annat än vid köp av lös egendom.

5. Avtals ingående

Köpeavtal anses träffat när Köparen accepterat Säljarens offert eller när Säljaren accepterat Köparens order eller om förutsättningarna för ett avtal annars är uppfyllda enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

6. Försäljningsvillkor

 1. Betalningsvillkor
  Parterna skall skriftligen redovisa det pris och de betalningsvillkor som skall gälla mellan parterna.

 2. Prisinformation
  Pris i orderbekräftelse eller offert skall innehålla samtliga kostnader för Köparen. Om så inte är fallet skall det framgå vilka kostnader eller avgifter som tillkommer. Detta gäller dock inte fraktkostnader och kostnader för eventuella transportemballage som regleras särskilt i punkten 4) nedan. På angivet pris tillkommer mervärdesskatt om inget annat anges.

 3. Ändring i prislista
  Ändringar i prislista måste aviseras senast 14 dagar innan de träder i kraft för att äga tillämpning. För de avrop som har utförts innan ändringarna i den nya prislistan träder i kraft skall den gamla/föregående prislistan äga tillämpning.

  Avtalat pris kan, till skillnad mot vad som gäller enligt köplagen, ändras med hänsyn till
  - dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd,
  - dels kostnadsändring som är förorsakad av svårare krisförhållande av force majeure-liknande karaktär och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för leverans av varan,
  - dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan/godset.

  Ändring av det avtalade priset enligt vad som nu sagts skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar, inte går att undvika och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan. Bestämmelsen är inte tillämplig vid förändringar i valutors värde, utan den frågan skall regleras särkilt mellan parterna. Är prisändring som avses ovan av sådan storleksordning att förutsättningen för godsets vidareförsäljning förändras i betydande grad äger Köparen rätt att frånträda köpeavtalet innebärande att parternas prestationer återgår. Ingen av parterna har vid sådan situation rätt till ersättning för skada.

 4. Leveransklausuler/Transportklausuler
  Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer). Om ingen leveransklausul särskilt har avtalats säljs godset Ex Works (fritt Säljarens lager). Detta innebär att Säljaren avlämnar varan/godset när han ställer det till Köparens förfogande på angiven plats vid angiven tidpunkt. Köparen står för risken för varan och kostnaderna från och med lastningen och under hela transporten.

  Säljaren ombesörjer och bekostar att varan avlämnas med brukligt emballage, vilket inte innefattar transportemballage.

  Transportemballage debiteras av Säljaren till självkostnadspris och återtages inte.

 5. Leveranstid
  Leverans skall ske inom avtalad leveranstid. Är leveranstiden inte särskilt avtalad skall godset avlämnas inom skälig tid från köpet.

7. Påföljder vid Köparens avtalsbrott

Betalar Köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet och beror detta inte på Säljaren eller något förhållande på dennes sida, får Säljaren, i enlighet med köplagens regler, kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne varan och kräva ränta.

Säljaren har således rätt att vägra leverans om Köparen har erhållit berättigade fakturor från Säljaren som har förfallit innan avtalad leveranstidpunkt och är obetalda och Köparen inte har haft giltigt skäl att inte betala.

8. Stoppningsrätt

Visar det sig, t.ex. genom en parts handlingssätt eller ekonomiska förhållanden, att det finns starka skäl att anta att han inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får motparten för sin del inställa fullgörelsen och hålla inne sin prestation.

Har Säljaren redan avsänt varan och visar det sig att sådana förhållanden som avses i föregående stycke föreligger på Köparens sida, får Säljaren hindra att varan lämnas ut till Köparen. Detta gäller även om Köparen har tagit emot transportdokument avseende varan.

Den som inställer fullgörelsen eller hindrar att varan lämnas ut skall genast meddela motparten detta. Om han inte gör det, har motparten, till skillnad mot vad som gäller enligt köplagen, inte rätt till ersättning för den skada som han lider genom att ett sådant meddelande inte har lämnats i tid.

Den som har inställt sin fullgörelse eller hindrat att varan lämnas ut skall fortsätta fullgörelsen, om motparten ställer godtagbar säkerhet för sin fullgörelse, dock under förutsättning att sådan säkerhet, till skillnad mot vad som gäller enligt köplagen, ställs senast tre bankdagar efter det att den som skall ställa säkerheten informerades om att fullgörelsen ställts in och om att utebliven säkerhet efter tre bankdagar leder till permanent inställelse av fullgörelsen. Om säkerhet inte ställs inom tre bankdagar från det att sådan information lämnats återgår prestationerna. Ingen av parterna har vid sådan situation rätt till ersättning för skada.

9. Avisering om försening

Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av varan eller framstår sådan försening som sannolik skall motparten utan dröjsmål underrättas. Dessutom skall den tidpunkt anges då leverans eller mottagande beräknas kunna ske.

10. Leveransförsening

 1. Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på Köparen eller något förhållande på hans sida, får Köparen i enlighet med köplagens regler kräva fullgörelse eller, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och Säljaren insåg eller borde ha insett detta, häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt punkt 15.

  Om leverans av gods som Köparen beställt hos Säljaren särskilt för en namngiven konsument för fullgörande av avtal om köp enligt konsumentköplagen försenas skall, till skillnad från vad som gäller enligt köplagen, dessutom följande gälla.

 2. Om konsumenten enligt konsumentköplagen har rätt att häva sitt avtal med Köparen till följd av att Köparen på grund av Säljarens försening inte kan fullgöra sina förpliktelser mot konsumenten äger Köparen häva sitt köp av godset gentemot Säljaren. I sådant fall svarar Säljaren för de kostnader och den skada som Köparen åsamkas till följd av att konsumenten häver avtalet.

  Köparen har dock inte rätt till ersättning av Säljaren för utebliven handelsvinst.

  För att denna punkt 2) skall äga tillämpning måste Köparen informera Säljaren om att Köparen beställt varan för en särskilt namngiven konsument senast vid Köparens beställning av varan.

11. Krav på säkerhet

Part har rätt att kräva godtagbar säkerhet vid köpeavtalets ingående. Underlåter part att ställa avtalad säkerhet äger motparten rätt att vägra leverera eller att inställa sin prestation samt vidta andra åtgärder enligt köplagens regler i anledning av motpartens avtalsbrott.

12. Mottagande- och leveranskontroll

 1. Säljaren skall bifoga följesedel vid varje leverans. Om särskilda skäl föreligger kan följsedel skickas (ex. fax eller e-post) så att följesedeln finns tillhanda när godset anländer.

 2. Följesedeln skall innehålla information om levererade artiklar, restnoterade artiklar samt orderdatum. Om information om restnoterade artiklar framgår tydligt på annat sätt, t.ex. genom orderbekräftelse som skickas elektroniskt i omedelbar anslutning till orderregistreringen, behöver dock följesedeln inte innehålla någon information om restnoterade artiklar. Köparen skall kontrollera leveransen mot följesedel.

 3. Köparen skall undersöka emballage och notera synliga skador. Dessutom skall Köparen om det finns skäl att misstänka transportskada även undersöka varan samt, om möjlighet finns, göra notering om transportskadan på transportörens/chaufförens frakthandling. Vid skador skall Säljaren, försäkringsbolag och transportör omedelbart informeras. Skadat emballage sparas eller dokumenteras.

13. Ansvarstid och reklamation

 1. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar Säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet.

 2. Reklamerar Köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse eller, till skillnad från vad som gäller enligt köplagen, enligt punkterna 3 - 5 nedan. I de fall en konsument reklamerat varan i rätt tid till Köparen gäller dessutom följande.

 3. Har konsument reklamerat varan till Köparen skall denne inom 10 arbetsdagar reklamera vidare till Säljaren om Köparen vill göra gällande att varan är felaktig. Om så inte sker är Köparen betagen rätten att åberopa felet.

 4. Ansvarstiden för Säljaren är 42 månader räknat från det att Köparen tog emot varan. Säljaren ansvarar för de fel som framträder och reklameras i rätt tid enligt ovan av Köparen under ansvarstiden.

 5. Reklamerar inte Köparen i rätt tid enligt ovan det fel som konsumenten gjort gällande senast inom 42 månader från det att Köparen tog emot varan förlorar Köparen rätten att åberopa felet mot Säljaren.

14. Ansvar för fel

Om reklamation har skett i rätt tid gäller följande.

Är varan felaktig och beror det inte på Köparen eller på något förhållande på hans sida, får Köparen i enlighet med köplagens regler kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och Säljaren insåg eller borde han insett detta, häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd.

När avhjälpande eller omleverans blir aktuellt skall det ske utan kostnad för Köparen och, till skillnad mot vad som gäller enligt köplagen, utan dröjsmål.

Köparen får dock inte kräva avhjälpande eller omleverans, om han inte lämnar Säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Det gäller dock inte om Säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Oaktat vad som sagts i det föregående skall, till skillnad mot vad som gäller enligt Köplagen, villkoren nedan i denna punkt äga tillämpning.

Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av Köparen tillhandahållet material eller på av Köparen föreskriven eller specificerad konstruktion. Säljarens ansvar omfattar inte heller montering eller annat arbete som Köparen utfört på försåld vara på ett felaktigt sätt.

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att Köparen avlämnat varan till en konsument skall anses ha funnits vid Säljarens avlämnande till Köparen, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

Dessutom gäller följande. Köparen har ett ansvar för att avhjälpa fel eller företa omleverans gentemot sin slutkund. Avhjälpande av fel eller omleverans skall i sådana fall ske efter samråd mellan Säljaren och Köparen enligt följande.

a) Beslut om avhjälpande av fel eller omleverans i förhållande till konsument skall ske i samråd mellan Köparen och Säljaren innan överenskommelse träffas med konsument.

b) Säljaren skall dock först erbjudas möjlighet att själv avhjälpa felet eller företa omleverans om det inte är oskäligt betungande för konsumenten.

c) Skadeståndsanspråk skall styrkas.

d) Ersättning från Säljaren till Köparen utgår inte om det har varit möjligt för Köparen att undgå konsumentens krav. Om Köparen bryter mot villkoren enligt a) och b) ovan, skall Köparen ersätta Säljaren för den skada Säljaren lider i anledning av avtalsbrottet, t.ex. ökning av kostnader för att avhjälpa felet eller fördyring av omleverans.

15. Rätt att hålla inne betalningen

Köparen får även hålla inne betalningen om denne har krav på grund av Säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig. Köparen får då hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

16. Partiellt avtalsbrott

Är endast en del av leveransen försenad eller felaktig, tillämpas bestämmelserna om ifrågavarande avtalsbrott på denna del. Köparen får häva köpet i dess helhet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom ifråga om hela köpet och Säljaren insåg eller borde ha insett detta.

17. Returer

 1. Om inte annat avtalats skall returer i förväg godkännas av Säljaren och skall då göras enligt Säljarens rutiner.

 2. Följesedel och faktura skall bipackas returnerat gods.

 3. Köparen ombesörjer och bekostar returfrakt.

 4. Om inte annat avtalats skall Säljaren inte ha rätt att debitera returavgift.

 5. Ev. undantagna produkter från returförfarande skall specificeras.

 6. Kreditfaktura skall utformas motsvarande överenskomna betalningsvillkor. Kreditbeloppet kan ej utnyttjas tidigare än ursprungsfakturans förfallodatum.

 7. Om inte villkoren 1) – 6) ovan följs har Säljaren inte någon skyldighet att acceptera returer.

18. Ansvar för uppgifter i produktinformation

Säljaren ansvarar för att information om innehåll och användning av produkten uppfyller lagstadgade krav. Om Köparen gentemot konsument enligt konsumentköplagen blir ansvarig för sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som Säljaren har lämnat till Köparen eller på annat sätt marknadsfört, blir Säljaren ansvarig för uppgiften, såvida inte Säljaren före försäljningen till konsumenten har rättat uppgiften i förhållande till Köparen.

19. Tillverkargaranti

 1. Lämnar Säljaren garanti som riktar sig till konsument påbörjas garantitiden vid tidpunkten för konsumentens köp.

 2. Säljaren kan ange en längsta tillåten lagerhållningstid för att varan ska få marknadsföras och säljas med tillverkargaranti. Alla garantiåtaganden efter denna tidpunkt sker på Köparens egen risk och kostnad.

 3. Säljaren ansvarar för garanti och att garantihandlingar uppfyller ställda lagkrav.

 4. Säljaren skall upplysa Köparen om rutinerna för garantiregistrering.

 5. Köparen skall garantiregistrera varan enligt Säljarens instruktioner.

 6. Säljaren skall hålla Köparen underättad om ändringar i garantivillkor samt hålla sådana ändringar i garantivillkor tillgängliga för konsument. Om Säljaren och Köparen träffar ett avtal om köp och Säljaren har underlåtit att dessförinnan informera Köparen om ändring av garantivillkor som parterna har tillämpat vid tidigare köp och/eller att hålla sådana ändringar i garantivillkor tillgängliga för slutkund som är konsument äger ändringarna inte tillämning till den del de är ofördelaktiga för Köparen respektive slutkunden som är konsument.

 7. Om Köparen har lämnat en garanti till konsument som saknar sin motsvarighet i förhållandet mellan Säljare och Köpare ansvarar Köparen ensam för sådana utfästelser.

20. Befrielsegrunder (force majeure)

 1. Omständigheter utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, containerbrist eller annat av parten icke vållat förhållande, som part inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja, utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande.

 2. Om part inte fullgör avtalet på grund av en befrielsegrund kan motparten inte göra gällande påföljd i anledning av detta.

 3. Åberopas force majeure skall motparten skyndsamt informeras skriftligen. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrättar motparten om att befrielsegrundande omständighet inträffat.

 4. Kan köpet inte fullbordas inom sex månader från avtalad tidpunkt till följd av befrielsegrundande omständighet får part frånträda köpet till den del dess fullgörande hindras med påföljd att presentationerna återgår i dessa delar. Om del av köpet inte fullbordas och detta är av väsentlig betydelse för part ifråga om hela köpet får part frånträda hela köpet.

 5. Om Säljare och Köpare har träffat avtal om köp av en vara som är avsedd för vidareförsäljning av Köparen och det därefter visar sig att varan har utgått ur sortimentet hos Säljarens leverantör, är Säljaren skyldig att erbjuda Köparen en vara som är likvärdig i relevanta avseenden. Köparen äger rätt att avstå från att köpa den likvärdiga varan endast om förutsättningen för godsets vidareförsäljning förändras i betydande grad.

21. Tvist

Om inte parterna kommer överens om annat gäller följande.

 1. Råder oenighet mellan parterna på grund av detta avtal kan de gemensamt hänskjuta frågan till avgörande av en av Sweboat utsedd skiljeperson/rättsnämnd för s.k. förenklad tvistelösning.

 2. Skiljepersonens/rättsnämndens beslut utgör en rekommendation som parterna förbinder sig att följa. Om part inte följer skiljepersonens/rättsnämndens rekommendation skall denne uteslutas ur Båtbranschens Riksförbund (Sweboat). Skiljenämndens/rättsnämndens beslut är således inte juridiskt bindande för parterna på annats sätt än att part som bryter mot beslutet blir utesluten från Båtbranschens Riksförbund. Vill part inte hänskjuta fråga kring vilken det råder oenighet till skiljeperson/rättsnämnd enligt ovan gäller följande.

 3. Om tvisteföremålets värde är lägre än 100 prisbasbelopp (exklusive mervärdesskatt) skall tvisten avgöras i allmän domstol. I annat fall skall tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan.

KOMMENTARER

Dessa kommentarer utgör en integrerad del av Båtbranschens Riksförbunds Allmänna Leveransvillkor mellan näringsidkare och skall vara vägledande vid tolkning och tillämpning av villkoren.

Generellt

Dessa allmänna leveransvillkor baseras på och överensstämmer i stora delar med köplagen (1990:931), men de innehåller också villkor som inte återfinns i köplagen. Leveransvillkoren innehåller t.ex. vissa villkor som är tillämpliga endast om slutkunden är konsument, vilka dessa är framgår av villkoren ifråga.

Beträffande frågor som inte regleras i dessa leveransvillkor eller i annan överenskommelse mellan parterna tillämpas i första hand köplagens bestämmelser och annars övrig svensk rätt. Även sådana bestämmelser i köplagen som inte har sin motsvarighet i dessa leveransvillkor skall således äga tillämpning om de inte står i strid med något villkor i dessa leveransvillkor.

Första stycket i punkten 7 ”Påföljder vid Köparens avtalsbrott” i dessa leveransvillkor överensstämmer med 51 § i köplagen. Hänvisningen till köplagens 50 § 1, 52 – 59 §§, 10 § och 71 § som återfinns i 51 § köplagen saknas dock i punkten 7. Nyssnämnda paragrafer i köplagen skall, även om deras motsvarighet saknas i dessa leveransvillkor, således äga tillämpning enligt vad som sagts ovan så länge de inte står i strid med någon bestämmelse i dessa leveransvillkor.

Samma sak gäller även andra punkter i dessa leveransvillkor, t.ex. punkterna 10 ”Leveransförsening” och 14 ”Ansvar för fel”. I dessa punkter återfinns villkor som överensstämmer med 22 respektive 30 §§ köplagen, bortsett från att sistnämnda paragrafer innehåller hänvisningar till andra paragrafer i köplagen. Trots att sådana hänvisningar saknas i punkterna 10 och 14 i dessa leveransvillkor skall övriga paragrafer i köplagens avsnitt ”Påföljder vid dröjsmål med varans avlämnande” respektive ”Påföljder vid fel i varan” äga tillämpning så länge de inte står i strid med någon bestämmelse i dessa leveransvillkor. Följaktligen skall också paragraferna i köplagens avsnitt ”Varans beskaffenhet” och andra avsnitt i köplagen äga tillämpning även om de saknar sin motsvarighet i dessa leveransvillkor. Likaså gäller att om det i dessa leveransvillkor t.ex. anges att en part är berättigad till skadestånd, utan att det sägs vilken typ av skada som är ersättningsgill, skall frågan besvaras med tillämpning av i första hand köplagens regler.

Att vissa bestämmelser i köplagen som kan komma att tillämpas inte återfinns i dessa leveransvillkor beror på att leveransvillkoren enligt Sweboats uppfattning annars skulle bli för omfattande och svåra att tillgodogöra sig och därmed inte bli ändamålsenliga för de medlemmar som skall använda leveransvillkoren.

Kommentar till p. 6

En kostnadsändring pga. myndighets åtgärd kan bli aktuell om t.ex. Säljaren nödgas utföra arbete i annan omfattning eller på annat sätt än han rimligen bort förutsätta. Bestämmelsen kan också bli tillämplig om en ny författning meddelas efter det att avtal mellan parterna träffats och Säljaren inte rimligen bort räkna med innehållet i den nya författningen.

Med transportemballage avses det material som används för att skydda godset under transporten, eller underlätta transporten, t.ex lastpallar, pallkragar, krympplast, eller dyl. Till transportemballage avses inte produktkartonger eller förpackning som används till godset vid vidareförsäljning.

CONTACT US

Address:
Marinplus AB/Odelco AB
Missionsvägen 77
SE-167 33 BROMMA
SWEDEN

Mail:
info@odelco.se
order@odelco.se
support@odelco.se

Phone:
+46 8 718 03 00

ABOUT US

Marinplus AB has merged with Odelco AB, thereby becoming the first and only distributor that can offer a complete range of products and solutions for power supply, modern electrical systems, rescue and security systems.

helpdesk

Do you need help!

Contact us

Need help?